×
NL EN
Login

Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Algemene Voorwaarden:
De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
 
Freelance Rating:
Freelance Rating, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60879211.
 
Bezoeker:
Iedere natuurlijke persoon die al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep het Bemiddelingsplatform bezoekt.
 
Opdrachtgever:
Bedrijven, of personen die uit naam van een bedrijf handelen en gebruik maken van de diensten van Freelance Rating.
 
Freelancer:
Zelfstandigen die gebruik maken van de diensten van Freelance Rating, al dan niet om opdrachten te vinden bij opdrachtgevers.
 
Dienst:
Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Freelance Rating voor of ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verricht.
 
Opdracht:
De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.
 
Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen Freelance Rating en de Opdrachtgever en de Freelancer.
 
Opdrachtbevestiging:
Het door Freelance Rating aan de Opdrachtgever te versturen document, waardoor de opdracht tot stand komt. Deze bevat in ieder geval een beschrijving van de fee(s), onkosten, werkwijze en de betalingswijze.
 
Plaatsing:
Het moment waarop de Opdrachtgever zelf, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met een door Freelance Rating aangeboden of geïntroduceerde Freelancer.
 
Honorarium:
De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met Freelance Rating, de Opdrachtgever en de Freelancer is overeengekomen. Hieronder vallen, indien van toepassing, de abonnementskosten die de Opdrachtgever en de Freelancer dienen te voldoen en de financiële vergoeding voor het adverteren op de website voor de Opdrachtgever en de Freelancer.
 
Recruitment Services:
Het proces van aantrekken, selecteren en aanstellen van geschikte Freelancers die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever.
 
Bemiddelingsplatform:
Alle websites en het Ratingsysteem in eigendom van Freelance Rating.
 
Profielpagina:
Pagina van de Opdrachtgever en Freelancer met persoonlijke gegevens zoals (bedrijfsnaam, n.a.w. motivatie, werkervaring, opleiding, training & certificaten, competenties, vaardigheden, talen, interesses, overige ervaringen, uurtarief, ranking en rating, opdrachten) die de Opdrachtgever en de Freelancer ondersteunen bij het vinden van een Freelancer of een Opdracht.
 
Ratingsysteem:
Systeem ontwikkeld om kwaliteiten van Freelancers in kaart te brengen en ontwikkeling te stimuleren. Meet performance van Freelancers op basis van 360° feedback.
 
Rating:
Een gemiddelde score gebaseerd op meerdere beoordelingen van respondenten over competenties en skills van Freelancers, al dan niet aangevuld met persoonlijke reviews. Deze kan in de vorm van een cijfer of visueel of tekstueel weergeven worden.
 
Review:
Toelichting op de performance en/of handelen van een Freelancer in een door hem of haar uitgevoerde opdracht.
 
Ranking:
Opdrachtgever: de positie die de opdrachtgever inneemt in een rangorde waarbij het totaal aantal geplaatste opdrachten in een tijdsperiode van belang is.

Freelancer: de positie die de Freelancer inneemt in verschillende rangordes waarbij de positie bepaald wordt door de (gemiddelde) ratings in verschillende categorieën.

Artikel 1   Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of Overeenkomst gesloten tussen Freelance Rating en Opdrachtgever en/of Freelancer, tenzij van deze algemene voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met Freelance Rating, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de algemene voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Freelance Rating en de Opdrachtgever in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Freelance Rating zijn overeengekomen.

Indien Freelance Rating niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Freelance Rating in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2   Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch via het Bemiddelingsplatform gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Opdrachtgevers kunnen zelf een selectie van Freelancers maken op het Bemiddelingsplatform. Wanneer een Freelancer is geselecteerd ter uitvoering van de door Opdrachtgever geplaatste Opdracht, wordt er door Freelance Rating schriftelijk en/of elektronisch een contract opgesteld. Deze bevat in ieder geval een beschrijving van de opdracht, fee(s), onkosten, werkwijze en de betalingswijze.

Recruitment services; Freelance Rating stelt per opdracht een schriftelijke en/of elektronisch ‘opdrachtbevestiging’ op.

Nadat de Opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend, zal Freelance Rating binnen de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn zich inspannen om een of meer Freelancers te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de Opdrachtgever.

De opdrachtbevestiging bevat in ieder geval een beschrijving van de opdracht, fee(s), onkosten, werkwijze en de betalingswijze.

Alle aanbiedingen en/of offertes van Freelance Rating zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is verlopen.

Freelance Rating kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Freelance Rating daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Freelance Rating anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Freelance Rating niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de Opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Freelance Rating in het kader van een opdracht of introductie aangeboden Freelancer.

Artikel 3   Niet toegestaan bij het gebruik van het Bemiddelingsplatform

De inhoud van het Bemiddelingsplatform mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Freelance Rating.

Het plaatsen van directe contactgegevens (telefoon, adres, email, website, social media links, etc) op de profielpagina, in reacties, in de chat, tenzij Freelance Rating hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Het plaatsen van fake Opdrachten.

Het aanmaken van fake Profielen.

Opdrachten plaatsen op het Bemiddelingsplatform waarbij de Opdrachtgever geen toestemming voor heeft gegeven.

Het Bemiddelingsplatform te misbruiken (niet transparant, plegen van acquisitie; Freelancers met (hoge) Ratings buiten Freelance Rating om benaderen).

Geplaatste opdrachten op het Bemiddelingsplatform kopiëren en plaatsen op een ander platform, tenzij de Opdrachtgever dit zelf heeft uitgevoerd.

Bij de Artikel 3 bepalingen is Freelance Rating gerechtigd de toegangsrechten tot het Bemiddelingsplatform te beëindigen en eventueel de kosten die hierdoor zijn ontstaan te verrekenen tegen de partij die zich schuldig maakt aan het misbruik.

Artikel 4   Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Opdrachtgever en de Freelancer van de aanbieding en/of offerte van Freelance Rating.

Artikel 5   Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.

Artikel 6   Beëindiging overeenkomst

Freelance Rating, de Freelancer en de Opdrachtgever kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.

Freelance Rating, de Freelancer en de Opdrachtgever kunnen de overeenkomst te allen tijde opzeggen waarbij de opzegtermijn van de overeenkomst leidend is.

Artikel 7   Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Freelance Rating de Opdrachtgever en de Freelancer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Freelance Rating zal de Opdrachtgever en de Freelancer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Freelance Rating de Opdrachtgever en de Freelancer hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal Freelance Rating daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Freelance Rating proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Freelance Rating zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Freelance Rating kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Opdrachtgever de Freelancer en Freelance Rating zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Artikel 8   Uitvoering overeenkomst

Freelance Rating zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De uitvoering van Freelance Rating ziet toe op de bemiddeling. De uiteindelijke uitvoering wordt gedaan door een derde partij, de Freelancer.

De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een Freelancer.

Freelance Rating heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404,7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Freelance Rating heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Freelance Rating het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Opdrachtgever niet wordt betaald, is Freelance Rating niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Freelance Rating het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Opdrachtgever verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Freelance Rating.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Freelance Rating het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9   Afronding overeenkomst

Na het afronden van elke opdracht die langer dan 5 werkdagen duurt zal de Freelancer onder de leiding van de Opdrachtgever een Rating middels het Ratingsysteem verkrijgen.

Ratings worden gepubliceerd waarbij cijfers onder de 6 worden als een 6 weergeven. Zodra wij een akkoord hebben van de Freelancer zullen wij de Ratings publiceren op hun Rating pagina. Deze zullen alleen zichtbaar zijn voor de Freelancer en Opdrachtgevers met een betaald account. Het uitgebreide rating rapport is alleen verkrijgbaar voor de beoordeelde Freelancer indien deze een betaald account heeft of dit rapport heeft opgevraagd en betaald bij het gratis account.

Het publiceren van ratings en persoonlijke reviews vindt alleen plaats op het bemiddelingsplatform.

Ranking voor Freelancers is bedoeld om de Freelancers te motiveren en hun ontwikkeling te stimuleren.

Artikel 10   Abonnement en account

Opdrachtgevers kunnen abonnementen afsluiten om inzicht te krijgen in de database van Freelance Rating. Freelancers kunnen abonnementen afsluiten voor voordelige tarieven (fee kosten).

Opdrachtgevers maken gratis gebruik van het Bemiddelingsplatform door opdrachten te plaatsen. Indien de Opdrachtgever zelf op zoek gaat in de database dan zal hij een vergoeding moeten voldoen (abonnement). Opzegging geschiedt vanaf de eerste kalenderdag van de maand, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Freelance Rating heeft het recht om een opdracht aan te passen of te weigeren.

Freelancers kunnen gratis gebruik maken van het Bemiddelingsplatform, echter betalen zij bij plaatsing een hoger percentage aan bemiddelingskosten. Indien Freelancers een abonnement afsluiten dan zal het bemiddelingsfee-percentage worden verlaagd bij plaatsing.

Freelance Rating heeft het recht om een profielpagina te wijzigen.

Zowel de Opdrachtgever als de Freelancer hebben de mogelijkheid om te adverteren op de website van Freelance Rating. Onder adverteren wordt verstaan, het onder de aandacht brengen van enerzijds een profiel (Freelancer) of een opdracht (Opdrachtgever) op één van onze pagina’s.

Freelance Rating is niet verantwoordelijk voor de inhoud en informatie van de advertenties. De content van de advertenties zijn afkomstig van de Opdrachtgever en de Freelancer. De Opdrachtgever en de Freelancer zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van de inhoud en informatie van hun advertenties.

De Opdrachtgever en de Freelancer garanderen dat de door hem verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie juist, volledig en niet onrechtmatig is. De Opdrachtgever en de Freelancer garanderen daarnaast dat de verstrekte informatie en de inhoud van de advertentie niet:

 • in strijd is met de wetgeving;
 • een pornografisch, erotisch karakter heeft of naar een locatie verwijst met een pornografische inhoud;
 • een gewelddadig karakter heeft of verwijst naar een locatie met een gewelddadige inhoud;
 • discrimineert naar ras, geslacht, politieke gezindheid, godsdienst of levensovertuiging;
 • illegale activiteiten aanspoort, bevordert of aanprijst.

Freelance Rating is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Freelance Rating is uitgegaan van door de Opdrachtgever of de Freelancer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Freelance Rating kenbaar behoorde te zijn.

Om gebruik te kunnen maken van het Bemiddelingsplatform dient de Opdrachtgever of de Freelancer een account aan te maken.

De Opdrachtgever en de Freelancer dient hierbij zijn persoonlijke gegevens in te vullen.

De Opdrachtgever of de Freelancer beheert zijn account en dient deze zelf in te richten.

Na registratie kan de Opdrachtgever opdrachten plaatsen op het platform. De Opdrachtgever ontvangt direct bericht wanneer een Freelancer op een opdracht heeft gesolliciteerd.

Met het gratis account kan de Opdrachtgever niet zelf zoeken naar freelancers of persoonlijk profielen en/of ratings van een Freelancer bekijken. Bij een betaald account is dit wel mogelijk.

Het is niet toegestaan om de inloggegevens aan derden te verstrekken en/of om de inloggegevens van een derde te gebruiken.

Freelance Rating is nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en/of informatie die op de profielpagina van de Opdrachtgever of de Freelancer is geplaatst.

Artikel 11   Honorarium

Ten aanzien van de Opdrachtgever is het Honorarium en/of tarieven in euro's uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De tarieven zijn all-in tarieven, tenzij anders aangegeven.

Alleen de gewerkte uren van de Freelancer die door de Opdrachtgever zijn gefiatteerd worden uitbetaald aan de Freelancer. Facturen zonder urenstaat worden niet in behandeling genomen.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium en/of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Freelance Rating.

Van alle bijkomende kosten zal Freelance Rating tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever opgaaf doen, of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Opdrachtgever kunnen worden berekend.

Voor iedere plaatsing is de Freelancer een fee aan Freelance Rating verschuldigd ter grootte van het in de opdrachtbevestiging vermelde tarief.

De Opdrachtgever is de fee tevens verschuldigd indien de Freelancer binnen zes maanden na het eindigen van een opdracht, of door de Opdrachtgever is afgewezen, of gedurende zes maanden na de introductie met een Freelancer welke door Freelance Rating is voorgesteld of afkomstig van het Bemiddelingsplatform, voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook, voor dezelfde of een andere dan de in de opdracht genoemde functie, met de Freelancer aangaat.

Mocht er gebruik gemaakt worden van Recruitment Services, dan zullen de kosten voor deze service apart door Freelance Rating aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, en maken derhalve geen onderdeel uit van de fees op het bemiddelingsplatform. De servicekosten zal vermeld staan in de ‘opdrachtbevestiging’.
Overige kosten zoals reis- en/of verblijfkosten van de Freelancer, gemaakt in verband met de selectieprocedure, worden in overleg met de Opdrachtgever toegepast en separaat in rekening gebracht.

De Opdrachtgever is de fee niet verschuldigd indien Freelance Rating er niet in is geslaagd een geschikte Freelancer te selecteren. De overige kosten zijn te allen tijde wel verschuldigd.

Artikel 12   Wijziging honorarium

Indien Freelance Rating bij het sluiten van de Overeenkomst een vast Honorarium en/of tarief overeenkomt, dan is Freelance Rating gerechtigd tot verhoging van dit Honorarium of tarief, ook wanneer het Honorarium of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Freelance Rating het voornemen heeft het Honorarium en/of het tarief te wijzigen, stelt zij de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

 • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Freelance Rating rustende verplichting ingevolge de wet;
 • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
 • Freelance Rating alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
 • bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Opdrachtgever heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Freelance Rating zal de Opdrachtgever in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium of het tarief in kennis stellen. Freelance Rating zal daarbij de omvang en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Artikel 13   Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door de Opdrachtgever en Freelance Rating opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Freelance Rating gegevens of instructies nodig heeft van de Opdrachtgever, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Opdrachtgever deze aan Freelance Rating heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever Freelance Rating schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Freelance Rating alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Freelance Rating zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Freelance Rating binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 14   Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Freelance Rating aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats via automatische incasso en/of een factuur.

Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op een door Freelance Rating aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd om het verschuldigde bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Freelance Rating is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Opdrachtgever te factureren.

Freelance Rating en de Opdrachtgever kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Opdrachtgever betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Freelance Rating en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Freelance Rating onmiddellijk opeisbaar.

De Freelancer factureert maandelijks aan Freelance Rating.

Freelance Rating is de Freelancer over een bepaalde periode geen enkele betaling verschuldigd als Freelance Rating nog geen betaling heeft ontvangen van de Opdrachtgever.

Artikel 15   Incassokosten

Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Freelance Rating, voor zover de Opdrachtgever handelt in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €150 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Freelance Rating, voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Bezoeker, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van Bezoeker heeft Freelance Rating pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Freelance Rating de Opdrachtgever na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 16   Opschorting

Indien de Opdrachtgever een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Freelance Rating het recht de nakoming van de daar tegenoverstaande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Freelance Rating bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Freelance Rating omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Freelance Rating kan worden gevergd.

Freelance Rating behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Freelance Rating behoudt het recht om profielen te verwijderen als deze misbruikt worden.

Artikel 17   Ontbinding

Indien de Opdrachtgever of Freelancer een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Freelance Rating bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Freelance Rating bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst Freelance Rating omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever of Freelancer de verplichtingen niet zal nakomen;
 • de Opdrachtgever of Freelancer bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever of Freelancer niet langer van Freelance Rating kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Freelance Rating kan worden gevergd;
 • de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
 • er sprake is van fusie, splitsing of overname aan de zijde van de Opdrachtgever;
 • de Opdrachtgever of Freelancer komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Freelance Rating op de Opdrachtgever of Freelancer onmiddellijk opeisbaar.

Indien Freelance Rating de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Freelance Rating niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Opdrachtgever of Freelancer, is de Opdrachtgever of Freelancer aansprakelijk voor de door Freelance Rating geleden schade.

Artikel 18   Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Freelance Rating of de Opdrachtgever worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Freelance Rating geen invloed kan uitoefenen en waardoor Freelance Rating niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Freelance Rating in redelijkheid niet van de Opdrachtgever mag worden verlangd.

Freelance Rating heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Freelance Rating zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Freelance Rating als de Opdrachtgever kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Freelance Rating zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Freelance Rating ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Freelance Rating gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 19   Aansprakelijkheid

Freelance Rating is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Freelance Rating. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

 • materiële schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
 • redelijke kosten, die Opdrachtgever redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

Freelance Rating is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen geschil tussen Opdrachtgever en de Freelancer, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Opdrachtgever en de Freelancer.

Freelance Rating is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Freelance Rating is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Freelance Rating kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Freelance Rating of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Freelance Rating is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien Freelance Rating aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Freelance Rating beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Freelance Rating aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Freelance Rating overeenkomstig de verzekering draagt.

De Opdrachtgever dient de schade waarvoor Freelance Rating aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Freelance Rating te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Freelance Rating vervalt binnen één jaar nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 20   Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Freelance Rating voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.

Indien Freelance Rating uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Freelance Rating zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Freelance Rating en derden komen verder voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 21   Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Freelance Rating en de door Freelance Rating (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Artikel 22   Intellectuele eigendom

Freelance Rating behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Freelance Rating behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Het is de Opdrachtgever en Freelancer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freelance Rating over te gaan tot het kopiëren, publiceren of reproduceren of anderszins gebruiken van de overeenkomst gebruikte werkwijze, plannen, voorstellen, databases, (feedback) assessments en tests, website, noch om die zaken te gebruiken voor een ander doel dan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst nodig is.

Artikel 23   Geheimhouding

Zowel Freelance Rating als de Opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Artikel 24   Nieuwsbrief

De Opdrachtgever en de Freelancer kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Opdrachtgever en de Freelancer op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Opdrachtgever en de Freelancer ontvangen de nieuwsbrief per mail.

De Opdrachtgever en de Freelancer kunnen zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief.

De Opdrachtgever en de Freelancer zullen dan geen berichten meer ontvangen.

Artikel 25   Wijziging algemene voorwaarden

Freelance Rating heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.

Freelance Rating zal de Opdrachtgever en de Freelancer per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Opdrachtgever en de Freelancer de hoogte zijn gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Opdrachtgever of de Freelancer niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Artikel 26   Intrekken en wijzigen van een opdracht

Indien de Opdrachtgever een Opdracht intrekt, beëindigt of elementen uit een Opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Freelance Rating sprake is van een nieuwe opdracht, voordat een in het kader van de opdracht reeds aangeboden Freelancer is geaccepteerd of voordat de in de opdrachtbevestiging overeengekomen termijn is verstreken, is de Opdrachtgever een vergoeding aan Freelance Rating verschuldigd ter hoogte van 50% van de in de opdrachtbevestiging opgenomen fee, met een minimum van € 2.000,- excl. BTW.

Artikel 27   Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Freelance Rating partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen Freelance Rating en de Opdrachtgever zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 28   Vindplaats

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 60879211.

 

 

 

Deze algemene voorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 20 November 2018.